Sợi Chỉ Trong Hồn, truyện dài

Truyện dài do Thời Văn xuất bản năm 1990
Bìa Tường Anh

323 trang – 14 chương – Giá bán 13 mỹ kim